Primaria Orasului Baile Govora utilizeaza serviciul de plati online pentru amenzi, impozite si taxe locale prin intermediul platformei Ghiseul.ro. Inainte de a va inregistra sau a efectua o plata va rugam sa cititi cu atentie informatiile din tab-urile de mai jos. Pentru informarii suplimentare sau nelamuriri cu privire la sumele de plata pentru taxe si impozite va puteti adresa Compartimentului Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei Orasului Baile Govora la telefon 0250 770 460, int. 18. Va multumim!


 • Termeni si conditii de utilizare Ghiseul.ro
 • Inregistrare in Ghiseulro
 • Efectuare plati prin Ghiseul.ro
 • Termeni și condiții

  1. Precizări generale

  (1.1) „Sistemul național electronic de plată online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar” (S.N.E.P.), ca parte componentă a Sistemului electronic național (S.E.N.), reprezintă un ghișeu virtual prin intermediul căruia persoanele fizice si persoanele fizice autorizate pot efectua plăți prin internet cu carduri bancare către instituțiile înrolate.

  (1.2) Conceptul S.N.E.P. vizează crearea unui punct centralizat de încasare electronică a tuturor tipurilor de datorii catre orice instituție.

  (1.3) S.N.E.P. nu gestionează datoriile către instituții ci, prin intermediul lui se gestionează plățile aferente, funcționând integrat cu sistemele informatice de gestiune a taxelor si impozitelor proprii ale instituțiilor.

  (1.4) www.ghiseul.ro (incluzând subdomeniile sale) este site-ul oficial al Sistemului național electronic de plată online (S.N.E.P.) operat de către Agenția pentru Agenda Digitală a Romaniei (A.A.D.R.).

  (1.5) Funcționarea S.N.E.P. este reglementată prin HG nr. 1235/2010.

  1. Răspundere

  (2.1) S.N.E.P. permite încasarea taxelor si impozitelor pe baza informațiilor furnizate de către instituțiile înrolate. Operatorul S.N.E.P. nu este raspunzător de acuratețea sau legalitatea informațiilor pe baza cărora se fac încasările.

  (2.2) în cazul operațiunilor fără autentificare sau a taxelor fără debit, utilizatorul este răspunzător pentru selectarea corectă a instituției beneficiare, selectarea tipului de taxă (sau impozit) si de introducerea corectă a sumei pe care o plătește. Recuperarea sumelor plătite nedatorate se poate face doar în relație directă cu beneficiarul plății, in condițiile stabilite de acesta.

  (2.3) Autorizarea plăților se face prin procesatori de plăți parteneri. S.N.E.P. nu preia, și implicit nu prelucrează si nu stochează nici un fel de date referitoare la cardurile bancare. Aceste date sunt introduse de utilizator direct si exclusiv in sistemele procesatorilor de plăți prin interfețele acestora, în termenii si condițiile proprii acestora.

  (2.4) Derularea fluxului financiar de decontare a plății este in sarcina instituției acceptatoare si instituției beneficiare și nu implică răspunderea operatorului S.N.E.P.. Prin S.N.E.P. se asigură fluxul informațional paralel necesar reconcilierii plăților.

  (2.5) Operatorul S.N.E.P. nu este responsabil de încasarea incorectă a taxelor si impozitelor sau consecințele care derivă din aceasta. Operatorul S.N.E.P. va furniza către organele abilitate toate informațiile necesare soluționării litigiilor. Orice litigiu se soluționează în relația dintre plătitor, banca emitentă a cardului, instituția acceptatoare si instituția beneficiară.

  (2.6) Operatorul S.N.E.P. întreprindre operațiuni permanente de menținere in funcțiune a sistemului la parametrii rezonabili de utilizare. Totuși, acesta nu poate fi făcut răspunzător de consecințele nefuncționarii sistemului din motive tehnice sau de altă natură.

  1. Drepturi și obligații cu privire la respectarea regulilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile achitării de către contribuabili a obligațiilor fiscale prin intermediul platformei ”ghiseul.ro”

  3.1. Achitarea obligațiilor fiscale prin intermediul platformei ”Ghișeul.ro”

  În urma încheierii Convenției între Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) și Agenția pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.), denumită în continuare ”Convenția”, contribuabilii persoane fizice pot opta pentru achitarea utilizând cardul bancar în sistem online a obligațiilor fiscale administrate și colectate de A.N.A.F., prin intermediulSistemului național electronic de plată (S.N.E.P.) numai cu condiția autentificării acestora pe site-ul www.ghiseul.ro.

  Obligațiile fiscale care pot fi plătile de contribuabilii persoane fizice, prin intermediul S.N.E.P., sunt stabilite prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1376/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plată (SNEP), completat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2435/2016.

  În vederea creării condițiilor tehnice necesare achitării de către contribuabilii persoane fizice a obligațiilor fiscale datorate, cu respectarea drepturilor și obligațiilor stipulate în Convenție, Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) furnizează Agenției pentru Agenda Digitală a României umătoarele informații:

              – principalele date de identificare ale contribuabililor persoane fizice (CNP/NIF, nume, prenume, adresă) care optează pentru utilizarea SNEP;

              – obligațiile fiscale datorate astfel cum sunt acestea furnizate și actualizate de către organul fiscal central competent, respectiv:

  1. a) tipul de impozit, taxă, contribuție socială sau altă sumă datorată bugetului general consolidat;
  2. b) suma de plată, reprezentând soldul obligațiilor fiscale restante și obligațiile fiscale accesorii (dobândă, penalitate de întârziere, penalitate de nedeclarare, etc.);
  3. c) informații cu privire la cuantumul sumei de plată a obligațiilor fiscale a căror scadență nu s-a împlinit, în măsura în care acestea sunt evidențiate în titlurile de creanță, comunicate contribuabilului;
  4. d) codul IBAN corespunzător obligației fiscale;
  5. e) numărul de evidență al plății, după caz.

  3.2. Drepturile și obligațiile contribuabililor persoane fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate și cum sunt acestea protejate:

  3.2.1. Drepturi

  Datele cu caracter personal mai sus menționate sunt deținute de A.N.A.F., urmare competențelor sale legale, în scopul îndeplinirii funcțiilor prevăzute în H.G. nr. 520/2013, cu modificările și completările ulterioare, și sunt prelucrate cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Agenția fiind înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. ca operator de date cu caracter personal nr. 759.

  Agenția pentru Agenda Digitală a României este înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. ca operator de date cu caracter personal nr. 31362, fiind obligată să procedeze la prelucrarea datelor mai sus menționate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.

  Drepturile contribuabililor persoane fizice care optează să utilizeze sistemul online de plată Ghișeul.ro pentru plata impozitelor și taxelor datorate A.N.A.F. sunt clar stabilite prin Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, dintre care menționăm:

  • să fie informați asupra scopului prelucrării datelor;
  • să cunoască ce date personale se dețin în legătură cu ei;
  • să solicite rectificarea oricăror date personale care nu sunt corecte;
  • să solicite să fie șterse orice date cu caracter personal care nu ar trebui să fie deținute;
  • să fie despăgubiți în cazul unui prejudiciu cauzat de nerespectarea prevederilor legale privind prelucrarea datelor personale.

  Confom prevederilor art. 5, alin. (1) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuată numai dacă titularul datelor şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrare.

  Potrivit art.5, alin. (2), lit. c) și d), ”consimțământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:

  – când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului;

  – când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terțul căruia îi sunt devzăluite datele”.

  Atât A.N.A.F, cât și A.A.D.R. au obligația respectării confidențialității prelucrărilor și securității datelor, trebuind să aplice măsurile necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal și să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, precum și în ceea ce privește natura datelor care trebuie protejate.

  3.2.2. Obligații

  În vederea protejării datelor cu caracter personal, contribuabilii care au optat pentru plata în sistem online prin intermediul SNEP a obligațiilor fiscale datorate A.N.A.F. și care s-au autentificat pe platforma www.ghiseul.ro, își asumă responsabilitatea asigurării controlului asupra elementelor de identificare și autentificare în SNEP, luând toate măsurile care se impun pentru a preveni pierdearea, dezvăluirea sau utilizarea neautorizată a acestora.

  În cazul în care contribuabilii pierd datele de identificare și/sau autentificare pe platforma www.ghiseul.ro au obligația de a solicita noi date, pentru ca astfel datele cu caracter personal să nu intre în posesia unor terțe persoane.

  3.3. Drepturile și obligațiile contribuabililor persoane fizice cu privire la păstrarea secretului fiscal:

  3.3.1. Drepturi

  Conform prevederilor art.11 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii persoane fizice care optează să achite contravaloarea obligațiilor fiscale datorate A.N.A.F. prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, au dreptul la păstrarea secretului fiscal de către personalul A.N.A.F.

  Potrivit Codului de procedură fiscală, A.N.A.F. poate transmite informaţiile fiscale pe care le deţine:

  1. a) autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege;

  b)autorităţilor fiscale ale altor ţări, în condiţii de reciprocitate, în baza unor instrumente juridice internaţionale semnate de România şi care cuprind prevederi privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi/sau recuperarea creanţelor fiscale;

  1. c) autorităţilor judiciare competente, potrivit legii;
  2. d) oricărui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului/plătitorului despre care au fost solicitate informaţii;
  3. e) în alte cazuri prevăzute expres de lege.

  3.3.2. Obligații

  În vederea protejării datelor ce țin de secretul fiscal, contribuabilii care au optat pentru plata în sistem online prin intermediul SNEP a obligațiilor fiscale datorate A.N.A.F. și care s-au autentificat pe platforma www.ghiseul.ro, își asumă responsabilitatea asigurării controlului asupra elementelor de identificare și autentificare în SNEP, luând toate măsurile care se impun pentru a preveni pierdearea, dezvăluirea sau utilizarea neautorizată a acestora.

  În cazul în care contribuabilii pierd datele de identificare și/sau autentificare pe platforma www.ghiseul.ro au obligația de a solicita noi date, pentru ca astfel informațiile fiscale să nu intre în posesia unor terțe persoane.

  3.4. Consimțământul contribuabililor persoane fizice

  Luând în considerare aspectele detaliate anterior și prevederile art. 5, alin. (1) din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.11, alin.3, lit. (d) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii care optează pentru plata obligațiilor fiscale în sistem online, înțeleg să-și dea consimțământul cu privire la transmiterea de către A.N.A.F. Agenției pentru Agenda Digitală a României a datelor personale și a informațiilor fiscale , în vederea creării condițiilor necesare derulării procesului de plata a impozitelor și taxelor prin intermediul www.ghiseul.ro.

  1. Confidentialitate

  (4.1) Agenția pentru Agenda Digitală a Romaniei (A.A.D.R.) este operator de date cu caracter personal inregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 31362, in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

  (4.2) Operatorul va lua toate măsurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

  (4.3) Datele cu caracter personal care sunt inregistrate pe acest site, nu sunt comunicate unor terțe persoane decât in condițiile Legii nr. 677/20001 referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

  (4.4) Sistemul pastrează date referitoare la adresa IP de la care se realizează tranzacțiile. Acestea sunt folosite exclusiv la solutionarea litigiilor.

  (4.5) Utilizatorul este răspunzator pentru păstrarea confidentialității parolelor asociate conturilor pe care le utilizează pentru accesarea serviciilor.

  (4.6) Utilizarea S.N.E.P. implica cunoasterea si acceptarea termenilor si conditiilor.

  (4.7) Este interzisă accesarea datelor sau serviciilor oferite de SNEP altfel decât prin intermediul interfețelor puse la dispoziție de acesta. Orice altă abordare, in special folosirea unor programe care să faciliteze accesul la date sau servicii va fi considerata imixtiune ilegală.

  (4.8) Activitățile care au drept scop crearea de disfunctionalitati sistemului, blocarea, rescrierea sau modificarea continutului paginilor ghiseul.ro sau crearea în alt mod a unei perturbări prin imixtiunea cu S.N.E.P. sunt interzise.

  1. Modificări

  (5.1) A.A.D.R. isi rezervă dreptul de a modifica orice element din conținutul site-ului, inclusiv termenii si conditiile de utilizare a acestui site, fără o notificare prealabila. Utilizatorul este obligat sa revadă cu regularitate termenii si condițiile. Folosirea site-ului implică acceptarea tuturor termenilor si conditiilor.

 • Ghid Ghiseul.ro – Cum poți sa-ti plătești online amenzile, taxele si impozitele locale

  Datele de acces la Ghiseul.ro pot fi obținute online. Iată cum:

  Pasul 1

  Tastează www.ghiseul.ro .

  Pe prima pagină de pe site-ul ghiseul.ro a fost creată o nouă secțiune, numită: „Solicitare date de acces”. Apasă butonul SOLICITĂ DATE DE ACCES„.

  Pasul 2

  Se va deschide o nouă pagină în care vei selecta opțiunea “Online, folosind cadrul bancar” si ți se cere să introduci CNP-ul. Tasteaza CNP-ul si apoi apasa pe butonul ‘VERIFICĂ CNP’.

  Important!

  • Titularul cardului trebuie să corespundă cu solicitantul datelor de acces.
  • Cardul trebuie să fie înrolat în sistemul 3DSecure la una dintre următoarele bănci: Banca Comercială Română, Banca Raiffeisen, BRD – Groupe Société Générale, AlphaBank, CEC Bank, Banca Transilvania, ING Bank, Garanti Bank, Bancpost, Banca Românească.

  Solicitarea este gratuită – nu se va extrage nicio sumă din contul dvs.

  Datele de acces pot fi solicitate online doar de către persoanele fizice.

  Pasul 3

  Daca CNP-ul este valid, se va deschide o nouă pagină cu mai multe câmpuri obligatorii, în care trebuie să introduci: ‘Nume și prenume’‘Adresa de email’ ‘Confirmarea adresei de email’, ‘Telefon mobil’ si un Cod din cifre și litere. Se va bifa căsuța “Sunt de acord cu procesarea acestor date in scopul obținerii datelor de acces in Ghiseul.ro“. Dupa ce ai completat toate aceste câmpuri, apasa butonul ‘Trimite cerere’. 

  Pasul 4

  Se deschide pagina de validare a cardului bancar personal.Cardul trebuie să fie înrolat în sistemul 3DSecure la una dintre următoarele bănci: Banca Comercială Română, Banca Raiffeisen, BRD – Groupe Société Générale, AlphaBank, CEC Bank, Banca Transilvania, ING Bank, Garanti Bank, Bancpost, Banca Românească.

   Trebuie să introduci numărul cardului afișat pe partea din față a acestuia. În josul paginii se menționează că solicitarea este gratuită și că nu se va extrage nicio sumă din cont. Apoi apasa butonul ‘Aprobă’.

  Pasul 5

  Dacă datele introduse sunt corecte, se va deschide o nouă pagină cu mesajul: ‘Verificarea datelor a fost efectuată cu succes. Veți primi un email cu datele de acces’.

  Pasul 6

  După ce ați obținut online datele de acces poti să intri pe prima pagină, să introduci userul si parola furnizate pe e-mail si să vezi ce obligații de plată ai.

  Pasul 7

  Obligaţii de plată

  În urma autentificării cu parolă, (vezi secţiunea Autentificare cu parolă), utilizatorului i se va deschide secţiunea de „Obligaţii de plată”. În această secţiune, se pot efectua plăţi pentru diverse taxe. Apar toate instituţiile înscrise în sistem pentru care contribuabilul are de efectuat plăţi. Pentru fiecare instituţie apare următorul meniu: În cadrul acestui meniu apar: – numele și tipul instituției – link către detaliile instituției (descrise la capitolul ”Instituții Înrolate”) – obligațiile de plată pentru instituțiia respectivă la data curentă – link către detaliile unei anumite sume datorate – butonul folosit pentru a efectua plăți. Făcând click pe apar şi bunurile pe care utilizatorul le deţine şi pentru care are de plătit (în exemplul nostru, pentru tipul de taxă – ”TAXA TEREN EXTR.” apar detalii referitoare la “Debit”, “Ramasita”, “Majorari” și “Penalitati” ).

  Când se doreşte plata unor taxe obligatorii, utilizatorul poate să aleagă să plătească integral sau parţial o anumită taxă.

  În căsuţa unde sunt trecute sumele (încadrate cu roșu), se poate modifica suma astfel încât să corespundă dorinţei contribuabilului. Suma introdusă de la tastatură nu poate fi mai mare decât suma datorată. În căsuţa gri corespunzătoare totalului, valoarea se va modifica automat, aceasta nu poate fi modificată de la tastatură. După acţionarea butonului apare o pagină de confirmare a plăţii.

  În această pagină apar informaţii referitoare la tipurile de venit pentru care se efectueză plata, suma de plată, valoarea comisionului calculat pentru această sumă în cazul în care comisionul este suportat de plătitor sau 0 în cazul în care instituţia suportă acest comision, totalul de plată. Aceasta are rolul de a putea verifica dacă plata ce se doreşte a fi efectuată corespunde dorinţelor utilizatorului. În caz afirmativ, utilizatorul trebuie să citească termenii şi condiţiile de utilizare şi să bifeze câmpul „Aprob plata si sunt de acord cu termenii si conditiile de utilizare”, iar apoi se face click pe butonul , altfel se face click pe butonul  . În cazul în care nu aţi bifat câmpul de aprobare al termenilor şi condiţiilor, la acţionarea butonului , apare mesajul „Trebuie sa aprobati plata!”. După acţionarea butonului  se deschide portalul de plată on-line al procesatorului cu care colaborează instituţia.

  Aici se introduc datele cardului cu care se efectuează plata. La final se face click pe butonul Aprobă dacă utilizatorul este de acord cu retragerea sumei respective din contul cardului său. Procesatorul de plăţi electronice a luat toate măsurile pentru a asigura securitatea tranzacţiilor cu card prin internet. Datele de card pe care utilizatorul le completează şi le trimite prin internet sunt criptate prin protocolul SSL. Transferul datelor de card este strict între utilizator şi procesator, nici furnizorul sistemului de plată şi nici instituţia nu solicită şi nu stochează aceste informaţii. După executarea acestora, aplicația de procesare de plată afișează utilizatorului un raport final cu privire la efectuarea sau neefectuarea plății. În cazul efectuării plăţii utilizatorul primeşte un email cu dovada de plată, pe adresa de email trecută la prima autentificare, sau modificată de la „Profil utilizator” şi poate vedea suma pe care a plătit-o, data şi ora la care a fost efectuată plata: Pentru verificare, accesați adresa de email înregistrată și căutați dovada efectuării plătii. In același document se precizează că instituția publică a suportat integral comisionul tranzacției.

  Pentru informații suplimentare accesați:

  Întrebări frecvente ghișeul.ro https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/informatii/intrebari-frecvente

  Manual de utilizare ghișeul.ro : https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/help/Manual%20de%20utilizare%20-%20Contribuabili.pdf

 • Pentru efectuarea platilor va rugam sa accesati link-ul de mai jos:

  https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public

Sari la conținut