Anunt si declaratie sisteme individuale autorizate pentru colectarea si epurarea apelor uzate

Declarație sistem individual pentru colectarea si epurarea apelor uzate – formular Google – completați aici…

Declarație sistem individual pentru colectarea si epurarea apelor uzate – PDF inteligent – Descărcare – pentru a putea fi completat, documentul trebuie descărcat inițial

Declarație sistem individual pentru colectarea si epurarea apelor uzate – PDF obișnuit – Descărcare

Declarație sistem individual pentru colectarea si epurarea apelor uzate – Word document – Descărcare

Anunț privind acordarea ajutoarelor pentru încălzire și a suplimentului pentru sezonul rece noiembrie 2022-martie 2023

ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI DE CĂLDURĂ PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2022-MARTIE 2023

 

Bază legală: Legea nr. 226/2021 a consumatorului vulnerabil; H.G. nr. 1073/2021 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2021

Pot cere ajutorul de încălzire pentru sezonul rece familiile care au venituri nete lunare mai mici de 1.386 de lei pe fiecare membru sau persoanele singure care câștigă pe lună până în 2.053 de lei. Ajutorul pentru încălzire se acordă numai pentru o singură locuință, respectiv pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință.

 Documente necesare

Ajutorul pentru încălzire și suplimentul indiferent de sistemul de încălzire utilizat,  se solicită la Primăria de care aparține beneficiarul iar primul pas pentru subvenție este depunerea unei cereri și declarații pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat, la Unitatea Administrativ Teritorială (Primăria orașului Băile Govora, biroul de asistență socială). Cererea poate fi descărcată de pe site-ul instituției de la adresa https://www.primaria-baile-govora.ro/wp-content/uploads/2022/10/Cerere-declaratie-solicitare-ajutor-caldura-2022-2023.pdf Documentul poate fi completat pe calculator și ulterior tipărit și semnat.

Dosarul pentru subvenția la încălzire se completează astfel:

 • Adeverință registrul agricol;
 • Copii ale documentelor de identitate pentru toți membrii familiei;
 • Adeverință de salariat, cu venitul net sau cupon de pensie;
 • O factură de energie electrică recentă.

Pentru încălzirea cu gaze trebuie procesul verbal de punere în funcțiune/contract  și o factură recentă. Sprijinul pentru încălzire se acordă pentru un singur sistem utilizat la încălzirea locuinței.

În funcție de sistemul de încălzire utilizat în locuință, categoriile de ajutoare pentru încălzire sunt:

 • ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat;
 • ajutor pentru gaze naturale;
 • ajutor pentru energie electrică;
 • ajutor pentru combustibili solizi și/ sau petrolieri.

 Suplimente pentru energie

Pe lângă ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă un supliment pentru energie tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzire. Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă. Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1.386 de lei, respectiv, al persoanei singure de până la 2.053 de lei beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică, 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale, la fel pentru consumul de energie termică și 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri. Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere şi se poate solicita  împreună cu ajutorul pentru încălzire.

Conform listei prevăzute la anexa 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 aprobate prin HG nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței:

 • Proprietarii care au mai multe case;
 • Beneficiarii care dețin mai mult de 0,10 ha teren intravilan și lucrează mai mult de 0,10 ha solar;
 • Beneficiarii vreunei măsuri UE;
 • Deținătorii de bani în conturi mai mult de 3.000 lei;
 • Cei care dețin un autoturism cu o vechime mai mică de 10 ani, 2 autoturisme, 1 tractor sau 1 autoutilitară/combină autopropulsată;
 • Cei care dețin utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 • Cei care dețin utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
 • Cei care dețin suprafețe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depășeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Ancheta socială se efectuează/actualizează la 6 luni și este obligatorie.

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere vor fi completate cu majuscule, datate şi semnate de reprezentantul familiei (solicitant), fără modificări sau ştersături şi trebuie să conţină un număr de telefon de contact. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, numărul de camere, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

În cazul solicitării ajutoarelor, ancheta socială se efectuează, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Un titular are dreptul legal la o singură măsură de protecţie socială, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei și obligația de a comunica orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Depunerea unui dosar incomplet sau incorect completat atrage neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Informaţii suplimentare despre acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței precum și a suplimentului pentru încălzire pot fi obţinute direct de la sediul primăriei orașului Băile Govora.

PERIOADA  DEPUNERII CERERILOR

17 OCTOMBRIE – 20 NOIEMBRIE 2022 pentru tot sezonul rece.

 • PÂNĂ LA DATA DE 20 ALE LUNII, ACORDAREA DREPTULUI SE VA REALIZA ÎNCEPÂND CU LUNA RESPECTIVĂ;
 • DUPĂ DATA DE 20 ALE LUNII, ACORDAREA DREPTULUI SE VA REALIZA ÎNCEPÂND CU LUNA URMĂTOARE.

 

MĂSURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII NR. 226/2021-CONSUMATORUL VULNERABIL

1. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (sezonul rece)

Cui se adresează?

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

2. SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE (lunar, tot anul)

Cui se adresează?

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei /persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure;
 • tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

CARE SUNT TIPURILE DE ENERGIE PENTRU CARE SE ACORDĂ MĂSURILE DE SPRIJIN?

 • termică în sistem centralizat;
 • electrică;
 • gaze naturale;
 • combustibili solizi și/sau petrolieri.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ACORDARE PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE?

 • numai pentru un singur sistem de încălzire;
 • numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei;
 • numai pentru o singură locuinţă (pentru locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă);
 • numai titularului contractului/convenției individuale încheiat/încheiate cu furnizorul;
 • numai consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi au contracte valabile de furnizarea energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică).

CARE SUNT SUMELE DECONTATE ȘI PLAFOANELE DE VENITURI PRIVIND AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ?

 

Venit mediu lunar pe membru de familie sau persoana singură

Suma decontată de AJPIS furnizorului (% din valoarea prevăzută de lege, dar nu mai mult de valoarea totală a facturii)

Mai mic de 200 lei

100%

Între 200,10 si 320 lei

90%

Între 320,10 si 440 lei

80%

Între 440,10 si 560 lei

70%

Între 560,10 si 680 lei

60%

Între 680,10 lei si 920 lei

50%

Între 920, 10 si 1040 lei

40%

Între 1040,10 lei si 1160 lei

30%

Între 1160,10 si 1280 lei

20%

Între 1280,10 si 1386 lei – pe membru de familie

10%

Între 1280,10 si 2053 lei pentru persoana singura

10%

Valoarea de referință luată în calcul la stabilirea ajutorului de încălzire, în funcție de sistemul de încălzire utilizat, nu poate fi mai mică de 250 lei/lună, pentru gaze naturale; 500 lei/lună, pentru energie electrică sau 320 lei/lună, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri. În cazul ajutorului pentru energie termică, valoarea de referință se stabilește lunar, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației.

CARE SUNT SUMELE DECONTATE PRIVIND SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE ?

Sursa de energie utilizată

Suma fixă acordată lunar (lei)

Energie electrică

30 lei

Gaze naturale

10 lei

Energie termică

10 lei

Combustibili solizi și/sau petrolieri

20 lei

EXCEPȚIE

Atunci când singura sursă de energie utilizată este cea electrică

70 lei (lunar)

De exemplu: Dacă o familie se încălzește cu energie termică, pentru prepararea hranei folosește gazele naturale, iar pentru iluminat folosește energie electrică, va beneficia de 10 lei + 10 lei + 30 lei = 50 lei.

Ceea ce înseamnă că suplimentul se acordă cumulat, în funcție de sursele de energie utilizate.

CUM POT OBȚINE AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE/ SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE?

Prin completarea aceluiași formular de cerere-declarație pe propria răspundere, similar celui utilizat anii anteriori.

UNDE GĂSESC FORMULARUL DE CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE?

 • La sediul primăriei localității pe raza căreia se află locuința;
 • Pe pagina de Internet a primăriei localității pe raza căreia se află locuința, a agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială precum si a Ministerului Muncii si Protecției Sociale.

CUM COMPLETEZ FORMULARUL?

În formular se vor menționa corect următoarele informații:

 • toți membrii familiei;
 • toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară lunii depunerii cererii;
 • toate bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat, numărul de camere ale locuinței;
 • sistemul de încălzire utilizat;
 • toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodărie*.

*Se vor completa toate câmpurile astfel încât să cuprindă toate informațiile prevăzute în ANEXA 4 la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social.

CINE MĂ POATE AJUTA SĂ COMPLETEZ FORMULARUL?

Asistentul social din cadrul primăriei.

UNDE DEPUNE FORMULARUL?

La primăria pe raza căreia are locuința solicitantul,  personal.

Sari la conținut